Attendee List

 

1. Çocukluğun Soğuk Geceleri Romanında Gelenekten Moderne Kolektif Bilincin Temsili – Dr. Ahmet EVİS
2. Çok Anlamlı Kelimelerin Semantik Potansiyeli – Aigül SANDIBAYEVA
3. Abdulvahap Yurtsever’in Azerbaycan Edebiyatı Üzerine Çalışmaları – Doç. Dr. Ali ASKER
4. Çağdaş Gerçekçilik ve Elçin Evendiyev’in Hikâyelerinde Psikoloji – Prof. Dr. Ali EROL
5. Modern Dil Teorileri ve Toplumsal Dizayn – Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
6. Küreselleşme: Ulusal Edebiyatta İnsanlık İlkeleri – Aslan ALİMBAYEV
7. Dilin Kaderi – Ulusunun Kaderi – Doç. Dr. Aitbala ABDRAHMANOVA
8. Application Of Intelligent Tutoring System as a Modern Language Learning Device, Aynur ALİZADE, Zarifa GULİYEVA
9. Mirze Celil’den Anar’a “Küçük İnsan” Tipolojisi (Mehemmed Hesen ve Kebirlinski Karakterleri) – Dr. Ayşe ATAY
10. Modernist Roman ve Selim ileri’nin Ölünceye Kadar Seninim Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım – Dr. Banu ANTAKYALI
11. Modern Özbek Şiirindeki Bazı Üslup Akımları – Doç. Dr. Batır NORBAEV
12. Çalışma Kitabı – Ders Kitaplarının Yeni Bir Türü – Prof. Dr. Bauırcan SARSEKEEV
13. Kitâb-ı Dedem Korkut’tan Günümüze Evlilikle İlgili Kavramlarda Süreklilik ve Değişim – Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN
14. Divan Şiirinde Zihniyet Değişiminin Ayak Sesleri: Hersekli Ârif Hikmet’inşiirlerine Dair Bazı Dikkatler – Yrd. Doç. Dr. Belde AKA
15. Geleneksel Kına Gecesi Uygulamalarının Günümüz Kent Toplum Hayatındaki Değişimi – Yrd. Doç. Dr. Berna AYAZ
16. Ottoman Miniatures vs. European Perspective Art: Modernization and Tradition in the East-West Binary in Orhan Pamuk’s My Name is Red – Yrd. Doç. Dr. Beyazıt AKMAN
17. Gelenek-Modernite Ekseninde Bedri Rahmi’nin Şiirlerindeki İstanbul’a Bakış – Dr. Bilgin GÜNGÖR
18. Kadim Geleneğe Açılan Modern Bir Kapı: Cihan Aktaş’ın Şirin’in Düğünü Adlı Romanında Nizami Gencevî’nin Hüsrev ü Şirin Adlı Mesnevisinden İzler – Yrd. Doç. Dr. Canan SEVİNÇ
19. Hurşid Devran’ın “Asumanda Güneş Yok İdi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme – Cansu Delibalta GÜRBULAK
20. Türk Dizilerinin Balkanlarda Türkçeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Hırvatistan Örneği) – Okt. Demet KARDAŞ
21. She’rıy Matnlar Onomastık Ko‘Lamı Va Intertekstuallık – Dilrabo ANDANİYAZOVA
22. Мустақиллик Даврида Ўзбек Тилидаги Сўзларнинг Маъно Тузилишидаги Ўзгариш Лар – Dilorom RAHMATULLAEVA
23. Antropotsentrızm Va O‘Zbek Tılshunoslıgı – Doç. Dr. Durdona XUDAYBERGANOVA
24. Nâbî’nin Ziya Paşa’nın Şiirlerine Etkisi – Yrd. Doç. Dr. Emel Nalçacıgil Çopur
25. Mapping Infernal Space in Greenland: A Geocritical Reflection on Brighton Rock – Okt. Emrah PEKSOY
26. Anarşist Düşünceler Işığında Tevfik Fikret’in Şiirleri – Doç. Dr. Ertan ENGİN
27. Osmanlı Devletinde Dil ve Edebiyat Alanındaki Çalışmaların Arka Planı – Yrd. Doç. Dr. Fethi NAS
28. XIX Əsr Aşıq Yaradıcılığının Formalaşmasında Aşıq Məktəblərin Rolu: Şirvan Məktəbi – Doç. Dr. Gerayzade ELLADA

29. Yenişehirli Avnî Bey’in Mir’ât-ı Cünûn’unda Gelenek-Yenilik Çatışması – Araş. Gör. Gökçehan Aysel YILMAZ

30. “Aşk” Romanında Modernizmin Açmazları Ve Geleneğin Yeniden İnşası – Okt. Gökşen YILDIRIM
31. Türk Deymede “Beyaz” Ve “Siyah” Kavramlarının Ideoetnik Özellikleri (Özbekçe, Kazakça ve Karakalpak dillerinin materyalleri üzerine) – Dr. Gulom İSMAİLOV
32. Kelime Türetmede Yeni Bir Eğilim – Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN
33. Divanü Lügati’t-Türk’te Hediyeleşme Geleneği ve Günümüze Yansımaları – Gülay YILDIZDAĞ
34. Jozef Artur dö Qobino və Şərq – Güldəstə Məmmədova, Həqiqət Hacıyeva, Nərqiz Mamiyeva
35. Birleşik Kelimeler Ayrı Yazılmalı mıdır? – Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE
36. Haydar Ergülen’in Şiirlerinde Bektaşi Geleneğinin İzleri – Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖNER
37. Мустақиллик Даври Ўзбек Адабиётида Ҳикоя Жанрининг Тараққиёт Тамойиллари, Исажон Султон – Isajon SULTON (Ўзбекистон)
38. Modern Dünyanın Arayış İçinde Olan Eylemsiz Bireyi: Aylak Adam (C.) – İbrahim BİRİCİK
39. Dil Edinimi ve Kültür Değerlendirmesi – Yrd. Doç. Dr. İrfan TOSUNCUOĞLU
40. Globalleşme Sürecindeki İsimler (Türk Lehçeleri Örneğinde) – Doç. Dr. Jazıra AGABEKOVA
41. Kazak Halkının Kültürünün Gelişmesinde Süreçler: Gelenek Ve Modernleşme – Prof. Dr. Kadır AHMETOV
42. Kıta Avrupası Felsefesi ve Klasik Şiirimiz – Doç. Dr. Kemal KAHRAMANOĞLU
43. Klâsik Edebiyattan Modern Edebiyata Tasvir Ve Edebi Tasvir Kavramları – Yrd. Doç. Dr. Kürşat Şamil ŞAHİN
44. Surhan Vahası Düğün Merasim Folkloründe Gelenek ve Modernleşme – Yrd. Doç. Dr. Latifa Khudoyqulova
45. Cedit Döneminde Özbek Dilbilimi İle İlgili Çalışmalar – Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV
46. Qadımıy Turkıy Mıf Syujetıga Ijodıy Yondoshuv – Dr. Manzura OTAJANOVA
47. Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Medeniyetler Şehri İstanbul’un Tarihî Ve Manevi Unsurları – Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
48. “Geleneğin Dirilişi: Hızırla Kırk Saat – Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
49. “Azerbaycan Dilinin Batı Ağızları ve Türk Dilinin Kars Ağızlarının Sözcük Birimlerinin Karşılaştırmalı-Dilbilimsel Analizi” – Prof. Dr. Meşediyev KARA İBRAHİMOĞLU
50. Gelenek, Halk İnanışı, Âdet ve Şerh-i Mantıku’t-Tayr Örneği – Yrd. Doç. Dr. Muhittin TURAN
51. Tuğrul Tanyal’ın Perspektifinden Şiirde Gelenek – Dr. Murat TAN
52. Cemal Süreya Şiirinde Modernist Bir Tavır Olarak Kişilik – Dr. Mustafa KARADENİZ
53. Galib İsmiyle Bilinen Ancak Farklı Ülke Edebiyatlarının Türk Asıllı İki Şairi: Şeyh Galib Ve Asadullah Han Galib – Mustafa Sarper ALAP
54. Oryantalist Bellek ve Öteki : FİTNE (Fitna) filminde “Biz ve Onlar” Dikotomisi, Yrd.Doç.Dr. Müşerref YARDIM
55. Azerbaycan Türkçesinin Tarihi İnkişafında XX. Asrın Şairi Aliağa Vahid’in Rolü – Doç. Dr. Nazila ABDULLAZADE
56. Türkçe Fiillerin Anlam Bilimsel Sınıfları, Semantic Classes Of Turkish Verbs – Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
57. Türkiye Ve Ürdün Örneğinde İkinci Dil Olarak Türkçe Ve İngilizceye Dair Öğrencilerin Günümüz Dil Ve Kültür Algısı (Ürdün Üniversitesi Ve Milli Savunma Üniversitesi Öğrencileri Ölçeğinde Filo-Felsefik Bir Çalışma Ve Yorum) – Nour Hani Ali OTHMAN, Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ
58. Niyete Karşı Metin, Şaire Karşı Şiir: Attila İlhan’ın “Tarz-I Kadim” Şiirinde Geleneğe Bakış – Doç. Dr. Orhan OĞUZ
59. Modern ve Yenilikçi Kırgız Şairi Süyünbay Eraliyev – Yrd. Doç. Dr. Osman ARICAN
60. Selim’in Işığında Turgut’un Özbenliğine Yolculuğu – Yrd. Doç. Dr. Osman ORUÇ
61. Geleneksellikten Moderniteye Boyabat Evlilik Âdetlerinde Görülen Kültürel Değişimler – Yrd. Doç. Dr. Ömer SARAÇ
62. Garipler Sokağı Romanında Modernizm ve Gelenek Algısı – Okt. Pınar ÇAKIR
63. İngilis Dilində Emosional Münasibət Bildirən Feillərin Etimologiyası – Əlizadə Raisa Mircalalovna (Ethymology of Verbs of Emotional Attitudes in the English Language – Raisa Mirjalalovna ALİZADA
64. Divan-ı Hikmet’te İnsan – Yrd. Doç. Dr. Recep TEK
65. Hikayelerde Milli Azatlık Hareketinin Yansıması – Dr. Sabohat BOZOROVA
66. Sezai Karakoç Şiirinde Bir Diriliş İmgesi Olarak Hz. Peygamber – Doç. Dr. Secaattin TURAL
67. Nasreddin Hoca’yı Konu Edinen Romanlar Üzerine Bir Değerlendirme – Okt. Dr. Selami ALAN
68. Keloğlan Masallarında Geleneğin Yansımaları – Doç. Dr. Selma ELYILDIRIM
69. Gelenekten Modernleşmeye Mezar Taşlarında Dilsel Değişim – Okt. Seyfullah ÖZTÜRK, Okt. Vildan ÖNCÜL
70. Usul-i Cedit Mektepler İçin Yazılan Ders Kitabı: “Okış Kitabı” – Sinem Küçükağaoğlu TUNÇ

71. Orhan Pamuk’un Eserlerinde Gelenek Ve Modernite Bağlamında Şehir Ve Mimari – Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN
72. Anadolu Kültüründe Doğum Ve Cinsiyet Belirleme Ritüelleri – Yrd. Doç. Dr. Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN
73. Halit Ziya Uşaklıgil’in “Ayni Tata” ile Oğuz Atay’ın “Beyaz Mantolu Adam” Hikâyelerini Birlikte Okumak – Araş. Gör. Taner TUNÇ
74. Gelenek ve Modern Edebiyat veya Özbek Edebiyatında Gelenek Hem de Modern İncelemeler – Doç. Dr. Ulugbek HAMDAMOV
75. Modernleşme Algısı Kapsamında Yanlış Batılılaşmaya Bir Örnek: Hüseyin Cavid’in “Uçurum” Dramı – Ümit AKIN
76. Samuel Beckett’in Geleneksel Tiyatroya Başkaldıran Oyun Sonu Ve Godot’yu Beklerken Adlı Yapıtları Üzerine Bir İnceleme – Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ
77. Attilâ İlhan’ın Şiirlerinde Klasik Şiir Epigrafları – Yrd. Doç. Dr. Yâsemin AKKUŞ
78. Rusya Müslümanlarının İlk Hikâye ve Romanlarında Gelenek ve Modernite – Yılmaz ÖZKAYA
79. O‘Zbek Tılıda Bıologık Jıns Bıldıruvchı So‘Zlar Semantıkası – Doç. Dr. Yorkinjon ODİLOV
80. Adalet Ağaoğlu’nun “Sen Ey Kutsal Işık” Adlı Öyküsünde Karnavalesk Unsurlar – Okt. Zehra ERGEÇ
81. Azerbaycan Edebiyatının Modernleşmesinde Hasan Bey Zerdabi’nin “Ekinçi” Gazetesinin Rolü – Yrd. Doç. Dr.Zhala Babashova KASTRATİ
82. Şiiri Şuura Taşınan Şair – Prof. Dr. Zulhumar HOLMANOVA